Events

HomeEvents

28 mei 2018 - 20:00

ALV 2018,

Agenda:

a) het vaststellen van de agenda en de notulen van de vorige ALV
b) het jaarverslag van het bestuur;
c) het financieel verslag -is begroting voor 2018- van het bestuur;
d) het verslag van de kascommissie;
e) het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar;
f) het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur;
g) het vaststellen van de contributie en van andere bijdragen;
h) het vaststellen van de begroting voor het volgende boekjaar;
i) Aangepast: Voorstel tot aanpassen Statuten mbt de (her)certificering KNSA 
j) het bestuursbeleid;
k) de rondvraag en sluiting.